ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นได้แก่ ร้าน อำนวยพร โดยเสนอราคา 167,980.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

About daodome