ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานและห้องพักนักศึกษา จำนวน 279 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานและห้องพักนักศึกษา จำนวน 279 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภินันท์ วิศวกรรม (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา 149,265 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

About daodome