ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นได้แก่ ร้านรุ่งกิจไพศาล โดยเสนอราคา 49,250.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

About daodome