ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารสำนักงาน จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารสำนักงาน จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภินันท์ วิศวกรรม (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 57,448.30 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์)

About daodome