ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารสำนักงานจำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารสำนักงาน จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภินันท์ วิศวกรรม (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 73,241.50 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

About daodome