ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องพักนักศึกษา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องพักนักศึกษา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นได้แก่ ร้านกิจเจริญ โดยนางปรียชา เกศชัยกุลรัตน์ โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,070 บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

About daodome