การจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ๕ อาคาร อาคารบริการกลาง ๑ อาคารและอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ๒ อาคาร จำนวน ๑ งาน

ประกาศประกวดราคา

003เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Edit-261164-รายละเอียดประกอบการจัดจ้างทำความสะอาด2565

แบบ ประกาศราคากลาง 2565

About daodome