ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักนักศึกษา 5 อาคาร อาคารบริการกลาง 1 อาคารและอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ 2 อาคาร เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 จำนวน 1 งาน

จัดจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักนักศึกษา 5 อาคาร อาคารบริการกลาง 1 อาคารและอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ 2 อาคาร เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น ได้แก่ บริษัท อัลฟ่า พร็อพเพอร์ตีซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยเสนอราคา 222,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักนักศึกษา 5 อาคาร อาคารบริการกลาง 1 อาคารและอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ 2 อาคาร เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 จำนวน 1 งาน

About daodome