ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาฯ จำนวน 1 งาน

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการกลาง จำนวน 1 งาน จากเงินรายได้ค่าหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงขอประกาศราคากลางดังเอกสารแนบ ราคากลาง

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการกลาง จำนวน 1 งาน จากเงินรายได้ค่าหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงขอประกาศราคากลางดังเอกสารแนบ

ราคากลาง

About daodome