ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 คน จึงขอประกาศราคากลางสำหรับงานจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น ดังแนบ ราคากลาง

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 คน จึงขอประกาศราคากลางสำหรับงานจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น ดังแนบ

ราคากลาง

About daodome