ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาพนักงานบริการช่างซ่อมบำรุง(นายสำรวย บุตรนุช)

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาพนักงานบริการช่างซ่อมบำรุง(นายสำรวย  บุตรนุช) จำนวน 1 คน ในวงเงิน 120,000.- บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้างทั้งหมด 12 เดือน นั้น ในการนี้ สำนักงานหอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จึงขอประกาศราคากลางที่ใช้ในงานจ้างดังกล่าวข้างต้นดังแนบ ราคากลาง

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาพนักงานบริการช่างซ่อมบำรุง(นายสำรวย  บุตรนุช) จำนวน 1 คน ในวงเงิน 120,000.- บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้างทั้งหมด 12 เดือน นั้น ในการนี้ สำนักงานหอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จึงขอประกาศราคากลางที่ใช้ในงานจ้างดังกล่าวข้างต้นดังแนบ

ราคากลาง

About daodome